Studenckie Ko�o Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej przy
II Zak�adzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im. WAM w �odzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w �odzi.
Witamy na oficjalnej stronie Studenckiego Ko�a Naukowego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej.


Studenckie Ko�o Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej dzia�aj�ce przy II Zak�adzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 2 im. WAM w �odzi tworz� studenci Uniwersytetu Medycznego, sta�y�ci oraz m�odzi lekarze medycyny.
Forma zaj�� jest r�norodna. S� one przygotowywane i prowadzone zar�wno przez Opiekuna Ko�a jak i przez student�w. Niekt�re z nich s� organizowane i prowadzone przez zaproszonych go�ci.
Studenci - uczestnicy ko�a - opr�cz pracy naukowej maj� mo�liwo�� uczestniczenia w bie��cej pracy II Zak�adu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zainteresowani mog� uczestniczy� w r�nego rodzaju znieczuleniach na blokach operacyjnych czy opiece nad chorymi Oddzia�u Intensywnej Terapii.

Najbli�sze spotkanie:
22 pa�dziernika 2008 r. (�roda), godz. 16:00

Temat spotkania: Zesp� zmia�d�enia. Ci�g�a terapia nerkozast�pcza.


Kontakt:
Dr hab. n. med. Waldemar Macha�a
Opiekun Naukowy Studenckiego Ko�a Naukowego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
II Zak�ad Anestezjologii i Intensywnej Terapii
90-710 ��d�, ul. �eromskiego 113
tel. 0-42 639 35 01 , faks 0-42 639 35 03
e-mail: anestezja@skwam.lodz.pl
Dr hab. n. med. Waldemar Macha�a
Tel.0-42 639 35 00
e-mail: w.machala@skwam.lodz.pl


Przewodnicz�cy Studenckiego Ko�a Naukowego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej:
- Anna Durka
corax7@wp.pl
tel. 606 - 318 - 042
Skype: corax-r2


- Marcin Pachucki
marcinpachucki@wp.pl
Tel.: 609276364
Gg: 4749885
Skype: marcinpachucki

Historia SKN.
Studenckie Ko�o Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej dzia�aj�ce przy II Zak�adzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im. WAM w �odzi rozpocz�o swoj� dzia�alno�� cztery lata temu pod opiek� naukow� Pana dr med. Waldemara Macha�y. Efektem 4-letniej wsp�pracy Pana Doktora ze studentami z Ko�a Naukowego by�y liczne publikacje i wyg�oszenia konferencyjne, niejednokrotnie nagradzane.
�wiadectwem intensywno�ci pracy student�w w tym okresie s� liczne publikacje m.in. w Annales Universitatis Medicae Lodzensis oraz wyg�oszenia na Konferencjach Naukowych i Zjazdach.
Przez 4 lata istnienia Studenckie Ko�o Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej wypracowa�o swoj� wysok� pozycj� w rankingu K� Naukowych Uniwersytetu Medycznego w �odzi. Obecnie jego znakiem rozpoznawczym jest wysoka jako�� i intensywno�� pracy.

Zarz�d:
Dr hab. n. med. Waldemar Macha�a
Opiekun
Marcin Pachucki
Przewodnicz�cy

FAQ:
Czym jest Studenckie Ko�o Naukowe (SKN)?
Jest to grupa student�w rozszerzaj�ca swoje umiej�tno�ci i/lub prowadz�ca badania naukowe (obejmuj�ce zakres dzia�alno�ci Zak�adu lub Kliniki, przy kt�rej ko�o si� znajduje) pod kierunkiem opiekuna, wyznaczanego z ramienia danej jednostki dydaktycznej.
Na czym polega praca w studenckim kole naukowym (SKN)?
Ko�a naukowe zrzeszaj� student�w zainteresowanych danym dzia�em medycyny, chc�cych pog��bia� swoj� wiedz�, b�d� zapozna� si� z praktyczn� stron� interesuj�cej ich specjalno�ci. Praca naukowa polega na prowadzeniu bada� pod nadzorem opiekuna, a tak�e na prezentowaniu prac na Sesjach organizowanych przez Studenckie Towarzystwo Naukowe dzia�aj�ce przy Akademiach Medycznych w ca�ej Polsce.
Jak mo�na zosta� cz�onkiem Studenckiego Ko�a Naukowego?
Aby zapisa� si� do SKN nale�y uda� si� do danej jednostki dydaktycznej i zadeklarowa� opiekunowi ko�a ch�� przyst�pienia do prac naukowych SKN.


Nasze wyst�pienia:

Og�lnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Post�py w Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Medycynie Stan�w Nag�ych i w Medycynie Katastrof"
45 Og�lnopolska i 3 Mi�dzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i M�odych Lekarzy; ��d�, 19. 04 - 21. 04 2007
"System AEPEX - ocena g��boko�ci znieczulenia og�lnego na miar� XXI wieku?" - Anna Durka
Wyr�nienie w sesji Anestezjologii i Medycyny Ratunkowej
"Nadci�nienie p�ucne. Nowe mo�liwo�ci farmakoterapii" - Marcin Pachucki
"Zesp� �y�y g��wnej g�rnej wywo�any przyczynami nieonkologicznymi" - Paulina Babiarczyk
"Pacjent zatruty opioidami" - Joanna Rutkowska

44 Og�lnopolska i 2 Mi�dzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i M�odych Lekarzy w �odzi 31/03-01/04/2006
"Monitorowanie rzutu serca (CO) za pomoc� metod ma�oinwazyjnych: czujnika Flotrac i monitora Vigileo - przedstawienie metody, opis przypadku" - Marcin Pachucki, Anna Durka
II Nagroda w sesji Medycyny Ratunkowej i Anestezjologii
"T�ec - nowe wyzwanie Oddzia�u Intensywnej Terapii?" - Marcin Pachucki
"Zesp� zmia�d�enia (CS-Crush Syndrome) - Etiologia i terapia. Opis przypadku" - Anna Durka
43 Og�lnopolska i 1 Mi�dzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i M�odych Lekarzy w �odzi 15/04-16/04/2005
Annales Universitatis Medicae Lodzensis vol.46 "Inwazyjne Monitorowanie Hemodynamiczne u Pacjent�w do Operacji Torakochirurgicznych z Wysokim Ryzykiem Powik�a� Kr��eniowych" - Marcin Pachucki
II Nagroda w sesji Medycyny Ratunkowej i Anestezjologii
"Zastosowanie aktywowanego bia�ka C (Xigris) u pacjent�w leczonych z powodu ci�kiej sepsy w II Zak�adzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK Nr 2 im. WAM w �odzi" - Anna Durka
Pozosta�e prace wyg�aszane przez student�w na spotkaniach Ko�a:
" Zmiany w wytycznych resuscytacji kr��eniowo-oddechowej, ERC, PRC 2005" - Anna Durka
" Techniki przyrz�dowe w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych ( ALS ) - drogi podawania lek�w" - Anna Durka
" Techniki przyrz�dowe w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych ( ALS ) - dro�no�� dr�g oddechowych" - Anna Durka
" Techniki przyrz�dowe w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych ( ALS ) - intubacja tchawicy" - Anna Durka

 

Nasze osi�gni�cia:

Wyr�nienie w sesji Anestezjologii i Medycyny Ratunkowej na 45 Og�lnopolskiej i 3 Mi�dzynarodowej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i M�odych Lekarzy; ��d�, 19. 04 - 21. 04 2007 za prac� Anny Durki: "System AEPEX - ocena g��boko�ci znieczulenia og�lnego na miar� XXI wieku?"
II Nagroda w sesji Medycyny Ratunkowej i Anestezjologii na 44 Og�lnopolskiej i 2 Mi�dzynarodowej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i M�odych Lekarzy w �odzi 31/03-01/04/2006 za prac� Marcin Pachuckiego i Anny Durki: "Monitorowanie rzutu serca (CO) za pomoc� metod ma�oinwazyjnych: czujnika Flotrac i monitora Vigileo - przedstawienie metody, opis przypadku"
II Nagroda w sesji Medycyny Ratunkowej i Anestezjologii na 43 Og�lnopolskiej i 1 Mi�dzynarodowej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i M�odych Lekarzy w �odzi 15/04-16/04/2005 za prac� Marcina Pachuckiego: "Inwazyjne Monitorowanie Hemodynamiczne u Pacjent�w do Operacji Torakochirurgicznych z Wysokim Ryzykiem Powik�a� Kr��eniowych"
Opiekun Ko�a: Dr hab. n. med. Waldemar Macha�a

Cz�onkowie Ko�a:
Marcin Pachucki - Przewodnicz�cy
Anna Durka
Barbara Kup�
Sylwia Roguz
Kinga Ksi�akowska
Micha� Dworzy�ski
Joanna Rutkowska
Paulina BabiarczykJak do nas trafi�?